تاکنون این کتاب ها خلاصه شده است:

اریخ اسلام فیاض
تاریخ اسلام جعفرشهیدی
خلافت عباسی دکتر خضری 
عباسیان طقوش
بخش جنگ های صلیبی تاریخ عرب فیلیپ حتی
جنگ های صلیبی ستارعودی
تاریخ عرب جاهلی
صفویه راجر سیوری
امویان آندلس انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سلجوقیان ملیحه ستارزاده
مقالات: رید، دیوان، اقطاع، آئین دادرسی و حسبه
کتاب دیوان سالاری در عهد سلجوقی، کتاب خراج نظام های مالی دولت های اسلامی و کتاب احکام السلطانیه ماوردی
کتاب تشکیلات اسلامی انور رفاعی
مدخل تعلیم و تربیت دایره المعارف اسلام
تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی عبدالرحیم غنیمه
بخش اسلام کتاب تاریخ عمومی هنرهای مصور علینقی وزیری
کتاب تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی انور رفاعی 
کتاب تاریخنگاری در اسلام استاد سجادی و عالم زاده
کتاب مدخل تاریخنگاری دایره المعارف اسلام
کتاب علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی دکتر صادق آئینه وند
علم و تمدن در اسلام سیدحسین نصر
 علم در اسلام به اهتمام احمد آرام
کتاب تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تالیف ذبیح الله صفا
کتاب جغرافیای تاریخی قره چانلو
شرق شناسی دکتر عبدالله همتی گلیان
مطالعات اسلامی در غرب محسن الویری
مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان مرتضی اسعدی

منبع : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی |خلاصه منابع ارشد و دکتری تاریخ
برچسب ها : اسلامی ,اسلام ,تاریخ ,کتاب ,تمدن ,دکتر ,تمدن اسلامی ,دایره المعارف ,اسلامی انور